Vybavení lékárniček

lékárnička

Dle ustanovení § 102 odst. 6 Zákoníku práce zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí jako jsou:

Při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči.

Dalším předpisem, který pojednává o prostředcích první pomoci, je ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také přesně nestanoví kolik a jakých lékárniček má být na pracovištích umístěno.

To však pouze stanoví, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím závodní preventivní péči (pracovně-lékařské služby) prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Nakonec určitou informaci o tom, že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny pro zaměstnance na snadno dostupném místě a že jejich umístění musí být označeno bezpečnostními značkami obsahuje bod 8 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění. Jeho prováděcí vyhláška č. 341/2002 Sb., O schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích obsahuje druhy lékárniček, jejich obsah a výbavu a jejich použití podle typu motorového vozidla.

Proto pro pracoviště, kde se nevykonává nějak zvlášť riziková práce, se může inspirovat touto vyhláškou. Nicméně obsah lékárničky a jejich počet by měl stanovit lékař pracovně- lékařských služeb.

Doporučujeme, aby lékárnička na pracovišti pro poskytnutí předlékařské první pomoci byla vybavena minimálně v rozsahu a velikosti i dle přílohy č. 14 k Vyhlášce č. 341/2002 Sb.

Proto, aby lékárnička ve vaší firmě odpovídala standardům, obraťte se na nás. Přijedeme k Vám, zjistíme co chybí, obdržíte od nás cenovou nabídku a samozřejmě zboží přivezeme.