Kategorizace práce

kategorizace

Poskytujeme součinnost při zpracovávání kategorizace prací, tj. zejména odborná konzultace. Jedná se o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícícmi ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek.

Kategorizaci prací řeší zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví v platném znění. Na základě tohoto zákona musí zaměstnavatel rozdělit práci do čtyř kategorií podle míry výskytu rizikových faktorů, které by mohly ovlivnit zdraví zaměstnanců na pracovišti. Zařazení prací do kategorií se provádí na základě prováděcího právního předpisu (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb.).

Kategorie jsou definovány takto:

V případě, že jde o práci, při níž se vyskytuje několik faktorů, se stanovuje výsledná kategorie. Tato kategorie je rovna kategorii nejvýše hodnoceného faktoru. Zaměstnavatel nechá změřit a zhodnotit úroveň jednotlivých faktorů pracovního prostředí ve vztahu ke kategorizaci.