Dohled na pracovištích

dohled

Povinnou součástí pracovně-lékařských služeb je také odborný dohled na pracovištích, odborná a poradenská činnost.

Dohled na pracovištích a nad výkonem práce je zajištěn za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů a v souladu s požadavkem § 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovně-lékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění.
Podstatou dohledu na pracovištích je přímo na místě zjistit a zhodnotit rizikové faktory pracoviště.

Sledovanými faktory jsou například:

Výstupem z dohledu pracoviště je písemný záznam o provedené kontrole jehož součástí jsou návrhy na odstranění zjištěných závad. Tato doporučení jsou pro zaměstnavatele významná v rámci ochrany a podpory zdraví svých zaměstnanců.

Záznam je důležitý jak pro zaměstnavatele (pracovně-lékařská služba daná legislativou, jejíž plnění kontroluje Hygienická stanice), tak i pro lékaře, který posuzuje zdravotní způsobilost zaměstnanců k práci.

Lhůty provádění dohledu pracoviště jsou dány legislativou, a to ve vazbě na kategorizaci prací. Pro práce zařazené do kategorie první - jedenkrát za dva roky a pro ostatní kategorie jedenkrát za rok.